Phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID 19

352

Phổ biến, tuyên truyền xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch COVID 19