Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ IV

65
Đại hội Thi đua yêu nước hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt lần thứ IV (2020-2025) được tổ chức cùng với dịp Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 10 khóa V nhiệm kỳ 2016-2020, diễn ra trong 2 ngày 15- 16/6 tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam.

Đại hội Thi đua yêu nước hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTX Việt Nam) lần thứ IV (2020-2025) tổ chức vào thời gian các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành ra sức thi đua thực hiện thắng lợi chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII; Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong 5 năm qua; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong 05 năm tới, xây dựng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX), tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước; ban hành các văn bản tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước hàng năm; phát động các đợt thi đua ngắn ngày đột xuất, thi đua theo chuyên đề. Các đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc…
Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, sự chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, khu vực kinh tế tập thể, HTX và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, thành viên, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, phong trào thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam thu được kết quả đáng khích lệ.
Công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thi đua trong làm việc, công tác của cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
 Hồ sơ khen thưởng luôn được thực hiện đúng quy định, triển khai kịp thời phục vụ nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX của các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, HTX, Liên hiệp HTX.
Công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay được Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin báo chí trung ương, địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tạo động lực cổ vũ động viên cán bộ, viên chức, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
                                                                           Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền