Kinh tế tập thể, HTX đóng góp thế nào vào GDP của cả nước?

42

Khu vực kinh tế tập thể, HTX đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% vào GDP của cả nước; đóng góp gián tiếp trên 30% GDP cả nước thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên.

Theo Bnews