Nghị quyết ban hành 1 số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh yên bái gia đoạn 2021 -2025

142

Nghị quyết ban hành 1 số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh yên bái gia đoạn 2021 -2025 (Xem chi tiết tại đây)