Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái sớm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới cán bộ, đảng viên

160

Trong 2 ngày, từ ngày 5 – 6/4/2021, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần chủ động, nghiêm túc, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái.

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 25/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái “Về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Trong 2 ngày, từ ngày 5-6/4/2021, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ động, nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Bí thư Chi bộ đã trực tiếp truyền đạt, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII với những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo của BCH Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng…

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo- Bí thư Chi bộ truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

 

 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Để việc quán triệt, học tập, nghiên cứu nghị quyết đạt hiệu quả, Cấp ủy chi bộ quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời thảo luận, bổ sung, thông qua Chương trình hành động của Chi bộ để thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn kiện Đại hội Đảng XIII trên Website của Liên minh Hợp tác xã, Bản tin Kinh tế hợp tác hàng tháng, đồng thời phát huy tính tích cực của công nghệ thông tin, mạng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền sâu rộng nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể khẳng định, qua nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức của Chi bộ, cơ quan nắm vững và quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới và các giải pháp chủ yếu được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở, đó vận dụng sáng tạo vào quá trình quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII tới toàn thể thành viên trong khu vực Kinh tế tập thể tỉnh (Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên và người lao động) tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và sự đồng thuận cao trong hệ thống.

Sau Hội nghị, Cấp ủy Chi bộ sẽ kịp thời ban hành Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với đó, Cấp ủy chi bộ lãnh đạo cơ quan Liên minh HTX tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành định hướng, chủ trương, cơ chế, chính sách về phát triển Kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, để đánh giá nhận thức và khả năng vận dụng Nghị quyết vào thực tiễn công việc theo chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, Cấp ủy chi bộ chỉ đạo viết, tổ chức nhận xét, đánh giá Bài thu hoạch của từng cán bộ, đảng viên, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng sau đó tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

Với sự chủ động, kịp thời, nghiêm túc, bài bản trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Chi bộ Liên minh HTX tỉnh, chắc chắn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đảng XIII sẽ đạt hiệu quả cao, tạo cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống./.