Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 13 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

208

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 – nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái; Tờ trình về quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; Tờ trình về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Tờ trình về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình thông qua một số chính sách về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

Đã có 10 ý kiến thảo luận, góp ý vào nội dung của các tờ trình trình tại kỳ họp, trong đó có nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết trong thực tế. Với sự nhất trí cao của các đại biểu, Kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết chính sách quan trọng, có tính chất cốt yếu cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021 – 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết (Ảnh: Nguồn Cổng TTĐT tỉnh)

 

 Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 cơ bản kế thừa nội dung Nghị quyết số: 09/2017/NQ-HĐND về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 20230; trên cơ sở tuân thủ mức hỗ trợ theo Quyết định số:1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết gọn là Quyết định số 1804); có 01/05 chính sách mới là Nghị quyết này hỗ trợ cho HTX, liên hiệp HTX kinh phí thuê địa điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra tỉnh sẽ áp dụng toàn bộ các chính sách theo quy định của Quyết định số 1804 của Thủ tướng Chính Phủ giành cho KTTT tỉnh từ nguồn kinh phí Trung ương với số kinh phí trên 340 tỷ đồng và kết hợp hỗ trợ cho các HTX, Liên hiệp HTX từ nguồn kinh phí theo Nghị quyết số: 69/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/12/2020 về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025.

 

13 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XVIII

(1) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 – nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

(2) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

(3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(4) Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất của tỉnh Yên Bái.

(5) Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

(6) Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

(7) Nghị quyết quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026.

(8) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

(9) Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.

(10) Nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

(11) Nghị quyết thông qua một số chính sách về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

(12) Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

(13) Nghị quyết về phê duyệt Đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Dân quân tự vệ, Công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

  

                                                                                             Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh