Liên minh HTX tỉnh ban hành văn bản về việc đề nghị chủ trương chuyển mục đich sử dụng đất rừng sang mục đích khác trình tại kỳ thứ nhất – HĐND tỉnh khóa XIX

19

Liên minh HTX tỉnh ban hành văn bản về việc đề nghị chủ trương chuyển mục đich sử dụng đất rừng sang mục đích khác trình tại kỳ thứ nhất – HĐND tỉnh khóa XIX