Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ – HĐND ngày 19/ 4/2021 về một số chính sách nâng cao nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025

758

Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ – HĐND ngày 19/ 4/2021 về một số chính sách nâng cao nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025