Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ – HĐND Ngày 19/4/2021 về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025

0
900
Fi

( xem chi tiết tại đây)Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ – HĐND Ngày 19/4/2021 về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 – 2025