Nghị Quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

1411

Nghị Quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.