Nghị quyết số: 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính Phủ về phát triển HTX nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

0
279

Ngày 18/7/2023, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số: 106/NQ-CP về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 

Xem chi tiết tại đây:NQ 106 Cp NN