LUẬT HỢP TÁC XÃ (SỬA ĐỔI)

0
652

Sáng ngày 20/6/2023, với tỷ lệ 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội Khoá XV thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Luật Hợp tác xã (sửa đổi) gồm 12 Chương và 115 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

 

Một trong những điểm mới, nổi bật của Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XV là đã thể chế hoá nội dung 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới”.

 

Luật HTX (sửa đổi) đã bổ sung, chỉnh lý nhiều nội dung mới, quan trọng. Về điều khoản thi hành và quy định về chuyển tiếp (Điều 114 và Điều 115), Luật HTX chỉnh lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 115 quy định từ 24 tháng xuống còn 18 tháng, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu lực thi hành của Luật, đồng thời cũng tạo điều kiện để THT, HTX, liên hiệp HTX có đủ thời gian để cơ cấu lại hoạt động, sửa đổi Điều lệ và các hoạt động có liên quan.

Xem chi tiết tại đây:17_2023_QH15_499239 (1)