Chị thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

0
141

Chị thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Xem chi tiết tại đây:Chỉ thị 08 của UBND tỉnh