Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

0
181

Chiều ngày 8/11, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới đã diễn ra, với mục đích đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới theo nội dung nghị quyết số 20-NQ/TW và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Chủ trì hội nghị gồm: đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân kiêm Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục chuyển đối số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Cùng tham dự Hội nghị là lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng lý luận Trung ương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Kinh tế Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban Dân tộc;…. Lãnh đạo và phóng viên của gần 100 cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương; Lãnh đạo của một số học viện, trường đại học, cao đẳng và trường chính trị; Đại diện một số tổ chức hợp tác xã trên thế giới tại Việt Nam; Các đồng chí Phó Chủ tịch, một số đồng chí Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; một số Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và một số ban, đơn vị trực thuộc…

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại Hội nghị

 

 

Báo chí góp phần thực hiện hiệu quả là tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể

Theo Nghị quyết 20-NQ/TW, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao ( tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…) trong đó hợp tác xã là nòng cốt.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ chủ yếu đầu tiên mà báo chí góp phần thực hiện hiệu quả là tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể trong các cơ quan quản lý, đồng thời thay đổi, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự thống nhất về quan điểm và hành động trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển đất nước”.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW phát biểu tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW nhấn mạnh: công tác tuyên truyền cần nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phổ biến, phân tích, làm rõ các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tập thể, tuyên truyền về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, đặc biệt là vai trò nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

 

Theo đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng lý luận TW, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiêm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể.

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng cục chuyển đổi số quốc gia phát biểu tại Hội nghị

 

 

Bổ sung các cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa HTX, THT với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị

Về vấn đề phục hồi và phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề xuất Ban hành Luật HTX (sửa đổi) trên cơ sở Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế tập thể, HTX theo chủ trương của Nghị quyết số 20-NQ/TƯ; rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa HTX, THT với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các địa phương; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế tập thể, HTX; tiến hành đánh giá, phân loại HTX hoạt động hiệu quả, trung bình, yếu kém để có biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ, tư vấn cụ thể cho từng loại hình HTX thực hiện tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị

 

 

Nhận thức về sự cần thiết, cấp bách phải ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX tương đối cao, tuy nhiên mức độ ứng dụng trong thực tế còn thấp. Theo đó, đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục chuyển đối số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra một số khuyến nghị về chính sách thúc đẩy chuyển đối số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã như hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu vốn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng CNTT của các HTX; hỗ trợ về hạ tầng thiết bị cơ bản phục vụ chuyển đổi số và ứng dụng CNTT; hỗ trợ HTX sử dụng một số nền tảng ứng dụng chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

 

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khu vực kinh tế tập thể, HTX phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh

Đại biểu thăm quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm HTX bên lề Hội nghị

 

 

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tấc xã Việt Nam, ước đến 31/12/2022, cả nước có 29.021 HTX, trong đó: 19.384 HTX nông nghiệp chiếm 66,8%; 8.456 HTX phi nông nghiệp, chiếm 29,1%; 1.181 Quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 4,1%; Các HTX thu hút 6,94 triệu thành viên là hộ gia đình, chủ yếu ở địa bàn nông thôn (tăng 22.466 thành viên so với năm 2021) và 2,6 triệu lao động (tăng 71.000 lao động so với năm 2021). Tổng số vốn điều lệ đạt 54,15 nghìn tỷ đồng, bình quân 1,86 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt 187,75 nghìn tỷ đồng, bình quân 6,5 tỷ đồng/HTX, tăng 8,7% so với năm 2021.

 

Về Tổ hợp tác, cả nước có 123.241 tổ hợp tác, thu hút 1,8 triệu thành viên là hộ gia đình; doanh thu bình quân của 1 tổ hợp tác là 294,8 triệu đồng/năm. Về Liên hiệp HTX, cả nước có 125 LHHTX, thu hút 750 hành viên, tạo việc làm cho 39.750 lao dộng, doanh thu bình quân 01 LHHTX là 258 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 8,9 tỷ đồng/năm.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của HTX bên lề Hội nghị

 

 

Là tổ chức đại diện của HTX, KHHTX, THT, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của thành viên, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã cùng các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực hỗ trợ; hướng dẫn, tư vấn HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh.
Các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và các thành viên sản xuất và cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu vưới khối lượng và giá trị khá lớn sản phẩm nông sản, OCOP, dịch vụ vận tải, tính dụng, thương mại.
Tỷ trọng lúa, gạo, hồ tiêu và rau quả do các HTX, LHHTX, THT và các thành viên sản xuất chiếm khoảng 70% tổng sản lượng của cả nước; tỷ trọng các nông sản khác và thủy sản chiếm 25% – 30%; tỷ trọng sản xuất sản phẩm OCOP chiếm 45%; tỷ trọng dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa chiếm 29%; tỷ trọng doanh số bán lẻ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu chiếm 28%; tỷ trọng dư nợ tín dụng ở địa bàn nông thôn chiếm 14%; các HTX nông nghiệp vùng biên giới, HTX đánh bắt hải sản góp phần tích cực vào bảo vệ chủ quyền của đất nước…
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam