Kế hoạch số 10 – KH/TW ngày 23/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới.

0
531

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Kế hoạch số 10 – KH/TW ngày 23/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới.

Xem chi tiết tại đây:KH 10 BCH TW