Kế hoạch thực hiện CTHĐ số 118-CTr/TU ngày 3/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái

0
163

Kế hoạch thực hiện CTHĐ số 118-CTr/TU ngày 3/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới