Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND tỉnh Yên Bái thông qua 13 nghị quyết về cơ chế, chính sách

0
157

Sáng 12/4, HĐND tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

 

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

 

 

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long, các đại biểu đã nghe các tờ trình và thông qua nghị quyết thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh đối với đại biểu Đặng Hồng Đức do chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%.
Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 15 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết về cơ chế, chính sách. Các nghị quyết được thông qua Kỳ họp hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày Tờ trình về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026
Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh.
Thông qua Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Một trong những nội dung rất quan trọng tại Kỳ họp là thông qua Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Yên Bái ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, hàng năm; khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực, hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển nhằm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng các mục tiêu phát triển chung của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước.
HĐND tỉnh thông qua là cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Quý II và những tháng tiếp theo, dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, tiếp tục đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, toàn diện hơn, sâu sát hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025. tập trung cao độ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 115 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023.
Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội; các cấp, các ngành và từng vị đại biểu HĐND tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chung, góp phần tiếp tục hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý II, làm tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong cả năm 2023.

13 nghị quyết về cơ chế, chính sách được thông qua tại Kỳ họp:

(1) Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(2) Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

(3) Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(4) Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương.

(5) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái.

(6) Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 – Nguồn vốn ngân sách địa phương.

(7) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

(8) Nghị quyết bãi bỏ Lệ phí đăng ký cư trú quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(9) Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2019/NĐ-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(10) Nghị quyết thống nhất việc sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(11) Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

(12) Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Yên Bái.

(13) Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 – 2025.