Phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM

0
243

CTTĐT – Nhằm cụ thể hóa các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 164/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phong trào làm đường giao thông nông thôn được người dân tích cực hưởng ứng.

 

 

Phấn đấu năm 2022, tỉnh Yên Bái có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế hết năm 2022 có 101/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Cụ thể: Huyện Yên Bình có 4 xã, gồm: Xã Ngọc Chấn, xã Phúc An, xã Yên Thành, xã Tân Nguyên. Huyện Văn Yên có 4 xã, gồm: Xã Châu Quế Thượng, xã Phong Dụ Hạ, xã Đại Sơn, xã Xuân Tầm. Huyện Văn Chấn có 2 xã, gồm: Xã Nậm Lành, xã Gia Hội. Huyện Lục Yên có 3 xã, gồm: Xã Minh Chuẩn, xã An Lạc, xã Lâm Thượng.

 

Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (lũy kế hết năm 2022 có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). Trong đó, huyện Trấn Yên có 4 xã (Xã Báo Đáp, xã Y Can, xã Hưng Thịnh, xã Minh Quân). Huyện Văn Chấn có 1 xã (Xã Đồng Khê). Huyện Văn Yên có 2 xã (Xã An Thịnh, xã Yên Hợp). Huyện Yên Bình có 2 xã (Xã Đại Đồng, xã Thịnh Hưng). Thị xã Nghĩa Lộ có 1 xã (Xã Nghĩa Lộ).

 

Phấn đấu, năm 2022, toàn tỉnh có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (lũy kế hết năm 2022 có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu). Cụ thể, huyện Văn Yên có 1 xã (Xã Đông Cuông); Huyện Trấn Yên có 2 xã (Xã Việt Thành, xã Minh Quán); có thêm 75 thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế hết năm 2022 có 130 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới); thêm 76 thôn (bản) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (lũy kế hết năm 2022 có 182 thôn, bản đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu).

 

Tại Kế hoạch này UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch; đặc biệt phối hợp với các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể thực hiện tốt các tiêu chí nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai toàn diện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái