Phó Thủ tướng: Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém

0
223

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Nghị quyết Trung ương 5 cũng đã nêu rõ việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Sớm khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể. Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Ảnh: PV

 

 

Hợp tác xã là “nòng cốt” của kinh tế tập thể

Chiều 21.7, tiếp tục hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã truyền đạt chuyên đề tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

 

Sau khi phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong việc phát triển kinh tế tập thể giai đoạn vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới là một yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Hội nghị Trung ương 5 đã thống nhất cao về 5 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đối với khu vực kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, cùng với đó là 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phân công các đơn vị tổ chức thực hiện.

 

Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về kinh tế tập thể, đó là, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

 

 

Phó Thủ tướng nêu nghị quyết cũng xác định kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…) trong đó hợp tác xã là “nòng cốt”.

Đồng thời đặt ra yêu cầu “tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các liên hiệp hợp tác xã, không giới hạn về quy mô, lĩnh vực và địa bàn”.

Sớm khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể

Nghị quyết nêu rõ kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế là trọng tâm, bao gồm lợi ích của thành viên, tập thể và Nhà nước, đồng thời coi trọng lợi ích chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn. Nghị quyết đã chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đặc biệt với nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Trên cơ sở kế thừa Nghị quyết 13-NQ/TW, cập nhật nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Đảng gần đây, Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho phát triển kinh tế tập thể; đồng thời đề ra 8 nhóm chính sách cụ thể để khuyến khích, phát triển kinh tế tập thể.

Cụ thể là chính sách phát triển nguồn nhân lực; đất đai, tài chính; tín dụng; khoa học – công nghệ; hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu thị trường; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng…

Trong đó, liên quan đến chính sách đất đai, nghị quyết chỉ rõ cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp quy mô lớn…

Phó Thủ tướng cho biết, Nghị quyết Trung ương 5 cũng đã nêu rõ việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể.

Đây là một nội dung rất khó trong quá trình thực hiện, nhất là trong việc xử lý các vướng mắc, tồn đọng, đồng thời nâng cao năng lực nội tại của hợp tác xã phù hợp yêu cầu mới.

Kiên quyết xử lý dứt điểm các hợp tác xã yếu kém, đồng thời đổi mới hình thức hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, tăng cường công khai, minh bạch, từng bước tạo lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với kinh tế tập thể.

“Sớm khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể. Khắc phục cho được quan niệm hợp tác xã là yếu kém” – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam