Thông tư số 52/2022/TT- BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính

0
326

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính Phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Xem chi tiết tại đây:TT52 HD TH NĐ 45 QUỸ