Yên Bái: Ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể năm 2023

0
215

Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể (KTTT) năm 2023 làm cơ sở để các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện công tác hỗ trợ Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm 2022.

 

 

Việc ban hành Kế hoạch với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trên cơ sở phù hợp với nguồn lực của tỉnh  và sát với thực tiễn, nhằm tạo động lực cho khu vực KTTT tỉnh Yên Bái phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

 

Xem chi tiết tại đây: KH hỗ trợ phát triển KTTT -2023