Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các tổ chức đoàn thể – chính trị – xã hội

1167