Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

0
428

Chiều 12/7/2023, Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ Kinh tế tập thể) lần thứ 34; Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (Khóa VI) nhằm đánh giá Kết quả thực hiện Nghị quyết nửa nhiệm kỳ của Đại hội VI, (2021-2023) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Phó Trưởng Ban chỉ đạo KTTT tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (Cơ quan Thường trực BCĐ Kinh tế tập thể tỉnh) đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKTr Liên minh HTX tỉnh khóa VI, Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh, Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và cán bộ đại diện của Liên minh HTX tỉnh thuộc các huyện, thị, thành phố, đại diện một số HTX, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

 

6 tháng đầu năm 2023, thành lập mới 50 HTX, đạt 62,5% Kế hoạch giao tại Chương trình số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy, nâng tổng số HTX toàn tỉnh hiện có 697 HTX với 32.664thành viên. Thành lập mới 314 Tổ hợp tác (THT) đạt 105% Kế hoạch giao tại Chương trình số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy, nâng tổng số THT trên địa bàn tỉnh là 6.208 tổ, với trên 31.000 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX, THT là 27.350 người (trong các HTX là 9.350 người, trong các THT là khoảng 18.000 người). Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 1.155 triệu đồng/HTX; lợi nhuận bình quân khoảng 225 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân người lao động khoảng 5,3 triệu đồng/người/tháng.

 

Có thể thấy, khu vực KTTT tỉnh, nòng cốt là các HTX tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, nhiều HTX duy trì sản xuất ổn định, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập thường xuyên cho thành viên, người lao động. Trong 6 tháng khối HTX đã nộp ngân sách Nhà nước khoảng 22,2 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Tại Hội nghị, BCH Liên minh HTX tỉnh Yên Bái (Khóa VI) cũng đã đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội VI, từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6/2023); nhiệm vụ trọng tâm cuối nhiệm kỳ.

 

 

Bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Kinh tế tập thể tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đến giữa nhiệm kỳ, một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật, cụ thể là: Thành lập mới 224 HTX (trung bình mỗi năm thành lập mới 90 HTX), đạt 180%, thành lập mới 2.035 tổ hợp tác (trung bình mỗi năm thành lập mới 814 tổ hợp tác), gấp 8 lần chỉ tiêu Nghị quyết;Thu nhập bình quân người lao động trong HTX đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng (63,6 triệu đồng/năm), đạt 106% Chỉ tiêu (60 triệu đồng/người/năm); đối với THT là 48 triệu đồng/người/năm, đạt khoảng 107 % Chỉ tiêu (45 triệu đồng/người/năm).Số lao động làm việc thường xuyên trong các HTX đạt chỉ tiêu đề ra (9.000 đến 10.000 lao động).Tổng số cán bộ quản lý HTX trên 2.000 người, trong đó 73,5% cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp trở lên, vượt 13,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp và đại học đạt trên 60%/tổng số cán bộ quản lý HTX).

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Phó Ban chỉ đạo KTTT tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (Cơ quan thường trực BCĐ KTTT tỉnh) chủ trì Hội nghị

 

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, và Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp hoạt động giữa các Thành viên BCĐ KTTT tỉnh, các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh có lúc chưa thường xuyên; đặc biệt việc xử lý các HTX ngừng hoạt động kéo dài chưa thực sự hiệu quả. Số lượng HTX, THT tăng nhanh, song hầu hết các HTX có quy mô nhỏ; mô hình liên doanh, liên kết còn hạn chế, chất lượng sản phẩm đã thực sự nâng lên, xong còn thiếu sức cạnh tranh, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn…

 

 

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các HTX, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Việc xử lý các HTX ngừng hoạt động, chưa tổ chức hoặc giải thể theo Luật HTX; việc tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi của Trung ương và của tỉnh Yên Bái; tiếp tục có chính sách hỗ trợ HTX tham gia chuỗi giá trị; tăng cường các giải pháp xúc tiến thương mại, hỗ trợ HTX trong tiêu thụ sản phẩm…

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm của các HTX bền lề Hội nghị

 

 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, BCĐ Kinh tế tập thể tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KTTT theo Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt Kế hoạch  của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025 của Trung ương và của tỉnh Yên Bái(Quyết định 1804/QĐ-TTg; Quyết định số 167/QĐ-TTg; Quyết định số 01/QĐ-TTg; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND; Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND,…).Thẩm định Đề án “Hỗ trợ HTX do Phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030” trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Tập trung xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể theo chỉ đạo của Chính Phủ, của Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của UBND tỉnh. Xây dựng Đề án củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đảm bảo quy định của pháp luật; Giao Liên minh HTX tỉnh tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành Chỉ thị mới về phát triển Kinh tế tập thể, HTX theo tinh thần của Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đôpỉ mới, nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, thay thế Chỉ thị số 17/CT-UBND tỉnh ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về đẩy mạnh phát triển Kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh…

 

Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu cho Ban Chỉ đạo về cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình chỉ đạo, triển khai.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm của BCH Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025, từ nay tới hết nhiệm kỳ, khu vực Kinh tế tập thể tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp, khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho Kinh tế hộ phát triển; Phấn đấu tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 75%; Phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.

 

Đối với các tổ chức KTTT cần đổi mới hơn nữa trong công tác sản xuất, kinh doanh, tăng cường nội lực tại chỗ và nguồn lực từ các thành viên, tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển./.