Chính Phủ vừa ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-CP ngày 02/2/2023 về ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20

0
287

Chính Phủ vừa ban hành Nghị quyết số: 09/NQ-CP ngày 02/2/2023 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Xem chi tiết tại đây. 9_NQ-CP thực hiện NQ số 20-signed