Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngàỳ 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

0
222

Chương trình hành động của Tỉnh ủy là căn cứ để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể đã đề ra.

Mô hình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Trồng cây ăn quả và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn.  Ảnh: Thanh Tân

Mô hình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã Trồng cây ăn quả và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn. Ảnh: Thanh Tân

 

 

Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động số 118-Ctr/TU ngày 30/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.
Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động nhằm phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển nhanh, bền vững.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Toàn tỉnh có khoảng 8.400 tổ hợp tác với trên 50.400 thành viên; 1.200 hợp tác xã với trên 60.000 thành viên; 02 liên hiệp hợp tác xã với trên 10 họp tác xã thành viên.
Bảo đảm trên 65% tổ chức kinh tế tập thể của tỉnh đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 50 họp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.
Đến năm 2045: Phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số của tỉnh tham gia các tổ chức kinh tế tập thể.
Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Xem chi tiết tại đây:CTHĐ của TU YB thực hiện NQ 20
Theo Báo Yên Bái