Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể,hợp tác xã giai đoạn 2022-2025

0
354

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

 

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Chương trình phối hợp về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022-2025. Sau khi nghiên cứu, thảo luận và đi đến thống nhất, ngày 15/3/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTr-BTGTU-LMHTX về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022-2025.

Xem chi tiết tại đây: CT số 01-CTPH giữa BTGTU và Liên minh HTX tỉnh