Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

0
283

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Ngày 05/4/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

 

Xem chi tiết tại đây:CTPH số 178 CTPH-BTGTW-LMHTXVN ngày 05.4.2022 Chương trình phối hợp giữa BTGTW và LMHTXVN về tuyên t