Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025

0
235

CTTĐT – Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển bình đẳng trước pháp luật, vừa có sự cạnh tranh và hợp tác giữa các thành phần kinh tế. Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 được ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian qua đã góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ cho khu vực KTTT, HTX của tỉnh phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Vai trò, vị trí của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế của tỉnh ngày càng được củng cố và khẳng định.

Vai trò, vị trí của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế của tỉnh ngày càng được củng cố và khẳng định

 

 

Ngay sau khi quyết số 06/2021/NQ-HĐND được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND. Hàng năm đã ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển KTTT tỉnh Yên Bái; văn bản khác chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan tăng cường, đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND và Bố trí kinh phí từ nguồn chi thực hiện các chính sách, nhiệm vụ khác của ngân sách cấp tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và các cơ quan liên quan đã tích cực thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Yên Bái; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử; Website; Chương trình gặp mặt doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư,…

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét, phê duyệt hỗ trợ thành lập mới cho 74 HTX với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.330,7 triệu đồng; xem xét, chấp thuận chủ trương cho 18 HTX được tuyển dụng 18 lao động trẻ về làm việc tại HTX; chấp thuận chủ trương cho 06 HTX được cử 07 thành viên tham gia khóa đào tạo dài hạn.

Tính đến hết năm 2022, tổng số HTX trên địa bàn tỉnh là 652 HTX; tổng số thành viên HTX là 32.193 thành viên; tổng số lao động thường xuyên trong HTX là 9.100 người. Các HTX hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: Nông nghiệp 384 HTX (chiếm 58,9% tổng số), Công nghiệp 96 HTX (chiếm 14,7% tổng số), Thương mại dịch vụ 128 HTX (chiếm 19,6% tổng số), Xây dựng 18 HTX (chiếm 2,8% tổng số), Giao thông vận tải 9 HTX (chiếm 1,4% tổng số), Quỹ tín dụng nhân dân 17 quỹ (chiếm 2,6% tổng số). Doanh thu bình quân khoảng 2,1 tỷ đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân khoảng 450 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách năm 2022 trên 30,36 tỷ đồng, bằng 94,9% năm 2021. Tổng số tổ hợp tác (THT) trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 5.894 THT; tổng số thành viên của THT khoảng 31.000 thành viên; tổng số lao động thường xuyên trong THT là khoảng 18.000 người. Các THT hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghiệp, Thương mại dịch vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải,… Doanh thu bình quân khoảng 350 triệu đồng/THT/năm; lợi nhuận bình quân khoảng 100 triệu đồng/THT/năm; thu nhập khoảng 4,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 45 HTX thành lập mới với số vốn điều lệ 136,5 tỷ đồng; tổng số thành viên là 370 người; có 05 HTX giải thể. Đến nay, tổng số HTX hiện có trên toàn tỉnh là 692 HTX với tổng vốn điều lệ 1.586,9 tỷ đồng; tổng số thành viên là 32.610 người. Tổng số có 248 THT thành lập mới, nâng tổng số THT hiện có trên toàn tỉnh lên thành 6.142 THT.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX thông qua các hình thức: Báo, Đài phát thanh và truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các hội nghị, hội thảo, kênh xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, chương trình gặp mặt doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp, cafe doanh nhân,… nắm bắt kịp thời, đầy đủ nội dung Nghị quyết để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định; hướng dẫn các tổ chức KTTT, HTX hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ; thẩm định, trình phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức KTTT, HTX. Tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện để các tổ chức KTTT, HTX dễ dàng tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ.

Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, phấn đấu đưa Chỉ số PCI của tỉnh thuộc nhóm 40 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Cùng với đó làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, cầu nối chuyển tải các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức KTTT, HTX đến các cấp chính quyền của tỉnh. Làm tốt công tác phát triển hội viên, tư vấn, hỗ trợ phát triển các tổ chức KTTT, HTX. Rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển KTTT, HTX của tỉnh, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của các tổ chức KTTT, HTX.

Các tổ chức KTTT, HTX chủ động nghiên cứu, nắm bắt kịp thời, đầy đủ nội dung Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND; Hướng dẫn số 04/HD-UBND ngày 24/8/2022 để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định. Thực hiện điều chỉnh phương thức hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại và phát triển bền vững. Tăng cường năng lực quản trị đơn vị theo hướng công khai, minh bạch, chủ động, thích ứng với bối cảnh, xu hướng phát triển mới; tích cực học hỏi kinh nghiệm, mô hình chuyển đổi số thành công, hiệu quả.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái