Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020

0
356

Ngày 30/3/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết số: 05/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số: 69/2020/NĐ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh. Theo đó:

 

  1.  Sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 14 như sau: “d) Khuyến khích các cơ sở tham gia chuỗi liên kết sản xuất gẳn với tiêu thụ sản phẩm được cấp 01 trong 03 loại giấy sau: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn dịch bệnh động vật hoặc Giấy xác nhận cơ sở giám sát dịch bệnh động vật”.    

 

  1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 15 như sau: “1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này áp dụng hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó ưu tiên các xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn của tỉnh; 2. Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ. Riêng đối tượng là tổ hợp tác, hợp tác xã chỉ áp dụng cho chính sách hỗ trợ được quy định tại điểm h khoản 4 Điều này.

 

  3. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 15 như sau: “b) Đối với cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ phải phòng bệnh cho gia súc, gia cầm bằng vắc xin với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định. Nội dung chi tiết giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể”.

 

4. Bổ sung điểm h khoản 4 Điều 15 như sau: “h) Hỗ trợ chi phí mua mới con giống để chăn nuôi trâu, bò hoặc hỗn họp trâu, bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác hoặc hợp tác xã có quy mô tối thiểu từ 20 con/cơ sở trở lên, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/con. Mỗi hộ gia đình tham gia tổ họp tác hoặc hợp tác xã phải mua mới từ 03 con trâu, bò trở lên, kinh phí hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/hộ gia đình”.

Nghị quyết số: 05/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2022./.

Chi tiết xem tại đây:  05 – NQ sửa đổi NQ 69.signed