Phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

0
249

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 đã diễn ra chiều 5/4.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

 

 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có vị trí vai trò hết sức quan trọng giúp Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng vững mạnh cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
Đặc biệt, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo nên diện mạo nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 chiều 5/4 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đánh giá cao những hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong thời gian qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sự phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã đi vào cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thông qua Chương trình phối hợp này, hai bên sẽ có nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt việc truyền thông cũng như phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thực hiện chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ thêm tại lễ ký kết, ông Nguyễn Ngọc Bảo- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định, xác định rõ những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; trong đó, nhận thức là yếu tố quan trọng, then chốt, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam luôn chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

Cùng với đó, Liên minh Hơp tác xã Việt Nam còn triển khai tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Để nội dung chương trình phối hợp được triển khai thực hiện có hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung vào 5 mục tiêu cụ thể.
Theo đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch chi tiết để triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam dành nguồn lực tương xứng để triển khai có hiệu quả các nội dung công việc đề ra trong Chương trình phối hợp và kế hoạch hàng năm.
Ngoài ra, chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung Chương trình phối hợp và thực tiễn tại địa phương để ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ.
Mặt khác, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ giao cho đơn vị đầu mối và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối, các Vụ, Viện, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể hàng năm, đôn đốc hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.
Đặc biệt, thường xuyên trao đổi, làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương để đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai Chương trình phối hợp và đề ra những, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn để triển khai trong thời gian tiếp theo.

Quang cảnh lễ ký kết giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

 

 

 

Báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho hay, những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp triển khai tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Qua đó, hai bên đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội, đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, rộng khắp trong các lĩnh vực, các vùng miền, địa phương, cả nông thôn và thành thị.
Tuy nhiên, các hoạt động phối hợp vẫn còn hạn chế, chưa thường xuyên, liên tục; nội dung phối hợp còn ít, chỉ tập trung vào tuyên truyền là chủ yếu, chưa tổ chức được các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tuyên giáo các cấp về kinh tế tập thể, hợp tác xã, chưa có những hội nghị báo cáo viên chuyên đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã…
Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung vào nhiều nội dung chính; trong đó chú trọng phối hợp định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Bên cạnh đó, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cản trở việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Ngoài ra, hai bên cùng nhau tham mưu, đề xuất việc sơ kết, tổng kết và xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức khảo sát thực tiễn trong và ngoài nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam