Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 15 (chuyên đề): Thông qua 4 nghị quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

0
271

Như tin đã đưa, sáng ngày 13/8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (chuyên đề) đã họp thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại Hội nghị, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 4 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đó là, Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19.
Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đối với Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt bình quân khoảng 5%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp phấn đấu bình quân khoảng 6%/năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu bình quân 10%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) 90% (tương ứng 135 xã), trong đó, phấn đấu 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao  (60 xã), 20% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (30 xã); số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM 70% (tương ứng 7 huyện), trong đó phấn đấu 20% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2 – 2,5 lần so với năm 2020…
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai
Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định mục tiêu tổng quát. Đó là, hoàn thành cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất theo phân cấp đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiểu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH – HĐH công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác quản lý đất đai; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và trách nhiệm trong việc sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất đai.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp đối với 100% thủ tục đất đai; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến các mức độ 3, 4 đối với các thủ tục liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên trên tổng số hồ sơ tiếp nhận; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 90%.
Phấn đấu đến năm 2030 tiếp tục duy trì cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với tất cả các thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 70% trở lên trên tổng số hồ sơ tiếp nhận.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20.

Phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có khoảng 8.400 tổ hợp tác và 1.200 hợp tác xã

Về Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 8.400 tổ hợp tác với trên 50.400 thành viên; 1.200 hợp tác xã (HTX) với trên 60.000 thành viên; 2 liên hiệp HTX với trên 10 HTX thành viên. Bảo đảm trên 65% tổ chức kinh tế tập thể của tỉnh đạt loại tốt, khá, trong đó ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Đến năm 2045 phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số của tỉnh tham gia các tổ chức kinh tế tập thể…

 

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21.
Hàng năm có trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
Đối với Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu hàng năm có trên 90% tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập trung củng cố, duy trì 100% chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố phát triển bền vững; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên…
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia cho ý kiến cụ thể, sâu sắc về bố cục, mục tiêu tổng quát và phân tích làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu các dự thảo nghị quyết chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.
Các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua 4 nghị quyết trình tại Hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.
Nỗ lực, quyết tâm cao, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18; các cấp ủy, tổ chức Đảng cần đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất đai.
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền của tỉnh đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.
Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn thành xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai. Giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm minh vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Quang cảnh Hội nghị.
Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với phương châm “lấy nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực”; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững.
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp ở nông thôn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế, thu nhập ổn định cho nông dân.
Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu cần phải thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới, coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Phát triển kinh tế tập thể cả về số lượng, quy mô và chất lượng; bảo đảm sự hài hoà trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa bàn; nghiên cứu, ban hành mới các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như nông lâm nghiệp, du lịch…
Tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tập trung, thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.
Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần bám sát nội dung, tiến độ triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn để thực hiện hiệu quả.
Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng và đấu tranh, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung thực hiện đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa cao của cả hệ thống chính trị. Do vậy, đồng chí đề nghị các các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.
Theo Báo Yên Bái