Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

0
207

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Xem chi tiết tại đây:KH 87 TC THÁNG CÔNG NHÂN 2022