Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và các đơn vị thành viên tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện việc khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương” năm 2021

0
661

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022 của BCH Liên minh HTX Việt Nam về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021. Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và các đơn vị thành viên đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thực hiện “Chiến dịch” khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2021 với quyết tâm hoàn thành việc khảo sát, đánh giá đạt hiệu quả cao và đảm bảo tiến độ đề ra.

Thường trực Liên minh HTX tỉnh và các thành viên Tổ công tác 61 tham gia tập huấn trực tuyến về hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021 do Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với HTX Công nghệ thông tin Huế tổ chức. 

 

 

Với chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 về việc thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương (Nghị quyết số 61), giao Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam xây dựng Quy chế chấm điểm và mẫu Phiếu khảo sát “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của hợp tác xã” đối với Cấp ủy, chính quyền địa phương về Kinh tế tập thể, HTX để triển khai thực hiện việc khảo sát, đánh giá, chấm điểm, xếp loại.

 

Thực hiện Nghị quyết số 61, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và các đơn vị thành viên với tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng thuận, thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành việc khảo sát, đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ.

 

Với cách làm bài bản, Liên minh HTX tỉnh đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 61 đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên, đồng thời Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/2/2022 (viết gọn là Tổ công tác 61) gồm 6 thành viên là những cán bộ, viên chức có trình độ, năng lực về công nghệ thông tin do đồng chí Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên minh HTX tỉnh làm Tổ trưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Kịp thời cung cấp danh sách các HTX thành viên trên địa bàn tỉnh (bao gồm đầy đủ thông tin về họ tên, số liệu, điện thoại, email…) cho Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam để đưa vào hệ thống phục vụ việc khảo sát, đánh giá trực tuyến thống nhất trong toàn quốc, đồng thời thường xuyên rà soát, thống kê lại số lượng HTX thành viên đảm bảo tính chính xác.

Thành viên Tổ công tác 61 họp báo cáo kết quả bước đầu và bàn giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao

 

 

Để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện việc khảo sát, đánh giá thống nhất và chính xác, ngày 09/3/2022, các đồng chí trong Thường trực Liên minh HTX và toàn bộ thành viên Tổ công tác 61 đã tham gia buổi tập huấn trực tuyến về hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng cấp tỉnh của HTX” năm 2021 do Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với HTX Công nghệ thông tin Huế tổ chức.  Cùng với đó, kịp thời thiết lập nhóm Zalo Hợp tác xã Yên Bái để kết nối trực tuyến giữa Liên minh HTX tỉnh với các đơn vị thành viên, thuận lợi cho việc định hướng, tư vấn, giúp đỡ của Liên minh HTX tỉnh đối với hoạt động của các đơn vị thành viên nói chung và phục vụ cho việc khảo sát, đánh giá nói riêng.

 

Việc khảo sát, đánh giá được tiến hành từ 15/3 đến hết ngày 30/3/2021, tính đến hết ngày 17/3 (sau 02 ngày, các đơn vị thành viên tiến hành khảo sát) đã có gần 50 HTX thành viên hoàn thành việc khảo sát (theo số liệu thống kê, cập nhật cuả Trang chủ Khảo sát mức độ hài lòng của UBKT Liên minh HTX Việt Nam).

 

Với quyết tâm chính trị cao, Yên Bái phấn đấu đến hết ngày 25/3/2022, sẽ cơ bản thực hiện khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương” năm 2021, đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra./.