Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

0
775

Theo đó, đối tượng bắt buộc phải thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) chung, bao gồm: Tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp có thu, các tổ chức kinh tế khác có sử dụng hóa đơn, các hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh (gọi chung là các DN, các tổ chức kinh tế, các hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh).

Xem chi tiết tại đây:83 CCTYBA TTTBTK Vv triển khai áp dụng Hoá đơn điện tử theo NĐ 123, TT78