Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Ninh Bình

0
219
Ngày 17/6, đồng chí Trần Song Tùng – Phó chủ tịch tỉnh Ninh Bình đã ký quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Ninh Bình.
 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Ninh Bình được thành lập hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Vốn điều lệ Quỹ tại thời điểm thành lập là 20 tỷ đồng; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực hiện chức năng cho vay đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã.
Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước như tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi nạn tín dụng đen… và được khẳng định tại Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ V, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận số 56-KL/TWngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị và đặc biệt ngày 16/6/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Vì vậy việc thành lập quỹ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Ninh Bình là cấp thiết, kịp thời, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại địa phương.
Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam