Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

0
535

CTTĐT – Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

 

Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 đề ra mục tiêu tổng quát là “Phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, tạo khí thế và động lực mới trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh và chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, từng bước xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển đồng bộ, hài hòa kinh tế với văn hóa – xã hội, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Trong đó đề ra 42 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường và xây dựng Đảng. Xác định chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; duy trì phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phương châm hành động của năm 2022 là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”.

Chương trình hành động số 56 cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2022 gồm: Chủ động thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới; Tập trung thực hiện hiệu quả 03 đột phá chiến lược; Tập trung thực hiện các giải pháp khả thi, hiệu quả, linh hoạt để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái