Vai trò của Liên minh hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

0
326

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, Liên minh hợp tác xã tỉnh luôn phát huy vai trò làm cầu nối, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể; giám sát, phản biện, bảo vệ hội viên trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy định pháp luật, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với kinh tế tập thể.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền Nghị quyết; Kế hoạch số 14/KH-MTTQ ngày 29/9/2014 thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 110-KH/TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó có nội dung thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ưong khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tể tập thể; Kế hoạch số 92/KH-MTTQ-BTT, ngày 03/3/2021 của Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh về tuyên truyền Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả, giai đoạn 2021-2025; Ký kết Chương trình phối hợp số 62/CTPH-LMHTX-CCQ ngày 07/6/2021 giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang về tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; ban hành Kế hoạch số 63/KH-MTTQ-BTT ngày 14/9/2020 về giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh, tổ chức giám sát tại ủy ban nhân dân các huyện Chiêm Hoá, Lâm Bình, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang và giám sát tại 11 hợp tác xã.

 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 18.215 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho 764.492 lượt hội viên phụ nữ. Tổ chức 05 lớp tập huấn về tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 cho 134 đại biểu. Tổ chức 571 lớp tập huấn, các cuộc hội thảo, hội nghị tham vấn cho 28.933 là cán bộ các đơn vị thực hiện Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh và cán bộ, hội viên phụ nữ; 30 lớp tập huấn tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, kiến thức thành lập mới hợp tác xã và chế độ, chính sách cho các khu vực kinh tế tập thể cho 2.283 hội viên. Thành lập 05 mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết có 140 hộ gia đình tham gia; hỗ trợ trên 200 phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp chuyển đổi 02 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hỗ trợ thành lập 07 hợp tác xã và hỗ trợ 05 hợp tác xã có nữ tham gia quản lý với số tiền 54 triệu đồng; thành lập mới 12 tổ hợp tác có 94 hội viên phụ nữ tham gia; vận động trên 4.000 hội viên phụ nữ tham gia các hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ liên kết trên địa bàn. Hội Nông dân tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò sức mạnh của Hội Nông dân trong đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triến nông thôn. Thành lập 556 Tổ hợp tác với 5.868 thành viên tham gia; có 256 Tổ đã lập được kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động tốt, 196 Tổ ký được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp và các tổ hợp tác khác. Riêng trong năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành thành lập 10 Tổ hợp tác tại các huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương với 172 thành viên. Tỉnh Đoàn thanh niên phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trang bị những kỹ năng, kiến thức, các quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình liên kêt hợp tác, tổ hợp tác và hợp tác xã; tư vấn nghiệp vụ và định hướng phát triển loại hình kinh tế tập thể và hợp tác xã thanh niên cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp bộ Đoàn. Duy trì hoạt động của 14 hợp tác xã thanh niên; 22 tổ hợp tác; 762 mô hình kinh tế thanh niên; tổ chức tuyên dương 186 gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp. Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức 62 lớp tuyên truyền, phố biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triến kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp cho 4.356 lượt cán bộ quản lý hợp tác xã; phát hành 13.200 cuốn bản tin kinh tế tập thể; thường xuyên tư vấn, hỗ trợ, nắm bắt khó khăn của các hợp tác xã trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh[1].

 

Các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng trong các hợp tác xã. Nâng cao giác ngộ chính trị cho người sử dụng lao động và người lao động, bảo đảm cho hoạt động của hợp tác xã theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết nạp hội viên trong hợp tác xã đủ tiêu chuẩn vào Đảng cộng sản Việt Nam theo quy định. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong hợp tác xã. Thường xuyên quan tâm, khuyến khích tạo điều kiện thành lập các tổ chức đoàn thể trong hợp tác xã.

 

Bên cạnh đó hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh chưa thật sự nổi bật, chưa thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện của hợp tác xã trong hỗ trợ, kết nối để hợp tác xã phát triển; một số chức năng, nhiệm vụ chưa thực hiện hiệu quả; công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu, chưa thu hút được nhiều hợp tác xã tham gia.

Để phát huy vai trò của Liên minh hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cần: Phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thực hiện các quy định của pháp luật về kinh tế tập thể; chú trọng xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động, chương trình phối hợp giữa các tố chức thành viên trong việc phát triển kinh tế tập thể. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể; gắn các hoạt động của tổ chức hội với các phong trào thi đua; thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực thi Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đẩy mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên, nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiếu mới; xây dựng chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã giữa Liên minh Hợp tác xã với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhằm giúp các hợp tác xã trong việc xây dựng phương án hoạt động, quảng bá, tiếp cận thị trường; hỗ trợ mở rộng các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác, khuyến khích các hợp tác xã thành lập Liên hiệp hợp tác xã.

 

 

Lê Thị Thu Nga ( Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang )