Triển khai thực hiện Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Yên Bái

0
106

 

Ngày 12/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái ban hành Văn bản số 1989/STNMT-BNMT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025.

 

Xem chi tiết tại đây:CV triển khai thực hiện QĐ 1480 về Đề án CTRSH