Yên Bái thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, giai đoạn 2021 – 2030”

0
144

CTTĐT – UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 258 ngày 15/12/2022 về thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

 

 

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kết nối đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, thúc đẩy phát triển thương mại nội địa và xuất khẩu.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Từ đó, góp phần xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2022 là đánh giá được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền và triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại kết nối với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Đến năm 2025, xây dựng hình thành cơ bản Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% tổ chức xúc tiến thương mại và trên 1.950 doanh nghiệp của tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 30% các dịch vụ, kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 1.200 lượt doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác. 100% tổ chức xú tiến thương mại và trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tiếp cận, sử dụng các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số…

Kế hoạch cũng đã đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại tại địa phương; nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại để triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại kết nối hiệu quả với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái