Yên Bái triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

0
205

CTTĐT – Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đưa ra một số quan điểm mới nhằm khẳng định, nâng cao vị thế của người nông dân, vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và vai trò quan trọng của địa bàn nông thôn trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 

 

 

Để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 19-NQ-TW, ngày 30/8/2022, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 117-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Nhằm thông tin tuyên truyền sâu rộng về những điểm mới của Nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hôm nay, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 117-CTr/TU đạt hiệu quả cao nhất, ngành Nông nghiệp sẽ tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 117 của Tỉnh ủy, trong đó xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và của các sở, ban, ngành, các địa phương.

 

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Nông nghiệp xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và các tầng lớp nhân dân; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản.

 

Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu trong việc sơ kết, tổng kết, định kỳ Báo cáo kết quả thực hiện trước gửi Tỉnh ủy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc báo cáo đột xuất kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với đó, nỗ lực nhiệm vụ trọng tâm của ngành là thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu được giao đến năm 2030, gồm 4 chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp khoảng 5,0%/năm; (2) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 90%, trong đó, phấn đấu 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới 70%, trong đó phấn đấu 20% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; (3) Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 50% và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; (4) Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 63%.

 

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái