Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ/HĐ ngày19 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trơ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

0
522

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ/HĐ ngày19 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách về hỗ trơ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.