Bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX

0
106

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) – Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

 

Tiếp thu, cập nhật, bổ sung giải pháp từ các tham luận 
Như tin đã đưa, chiều nay – 18/7, các đại biểu tiếp tục tham luận sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường. Các tham luận tập trung vào các nội dung: Đổi mới, hoàn thiện, ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách để huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhanh, bền vững; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; kết quả nổi bật trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; kết quả và giải pháp tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dan, hướng tới xây dựng tỉnh hạnh phúc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân…
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp thu các ý kiến trong tham luận của các đại biểu, nhất là các kiến nghị liên quan đến các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ rà soát, cập nhật, bổ sung thêm các giải pháp như trong các tham luận đã nêu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bổ sung vào chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm hoặc trong các chương trình kế hoạch công tác hàng quý, hàng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp thu các ý kiến trong tham luận của các đại biểu, nhất là các kiến nghị liên quan đến các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) – Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị.
Tập trung triển khai hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực mà tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây là chỉ dấu tích cực, là cơ sở, tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Chỉ rõ những kết quả tích cực mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh thời gian tới được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, yếu kém của ngành, địa phương mình; đồng thời, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu bế mạc Hội nghị.
Trong đó, cần tập trung triển khai hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Đồng thời, quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa – xã hội, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp…
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với các dự thảo báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Hội nghị. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy cũng như các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh đã ban hành.
Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới nghiêm túc, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại Đảng bộ tỉnh…
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.
Theo Báo Yên Bái