CHỈ THỊ Số: 21/UBND-NLN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG HẠN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012-2013

0
465

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/UBND-NLN

Yên Bái, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG HẠN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012-2013

Từ tháng 8/2012 đến nay hiện tượng Enninô đã và đang hoạt động với cường độ ngày càng tăng, gây ảnh đến thời tiết, khí hậu ở nhiều khu vực trong tỉnh. Theo dự báo, mùa mưa năm 2012 kết thúc sớm hơn một tháng so với trung bình nhiều năm; một số hồ chứa thuỷ lợi trong tỉnh nhất là khu vực phía Tây của tỉnh tích không đầy nước có khả năng sẽ thiếu hụt 10-20% gây ảnh hưởng cho sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013.

Để chủ động trong công tác phòng chống hạn, cung cấp đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2012-2013; Uỷ ban nhân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:


1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

– Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống hạn do đồng chí lãnh đạo huyện làm trưởng ban.

– Xây dựng phương án phòng, chống hạn, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gửi về Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống lụt, bão tổng hợp trước ngày 25 tháng 12 năm 2012.

– Chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy nông kiểm tra công trình thuỷ lợi; tiến hành sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, đảm bảo dẫn đủ nước tưới ngay từ đầu vụ Đông Xuân năm 2012-2013. Các đơn vị quản lý trạm bơm tiến hành duy tu, bảo dưỡng thiết bị máy móc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cung cấp đủ nước cho sản xuất. Đối với các hồ chứa, cần tích nước để đảm bảo đủ dung tích hữu ích.

– Tổ chức huy động mọi lực lượng tu sửa, nạo vét, phát dọn các tuyến kênh mương đảm bảo dẫn nước tưới phục vụ sản xuất.

– Chỉ đạo các phòng ban, các đơn vị quản lý thuỷ nông tổ chức kiểm tra nghiệm thu chặt chẽ diện tích được tưới bằng công trình thuỷ lợi năm 2012 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

– Chỉ đạo các đơn vị quản lý thuỷ nông kiểm tra các hồ chứa trên địa bàn toàn tỉnh và khả năng tưới của hệ thống các công trình thủy lợi, khẩn trương lập quy trình điều tiết hồ chứa.


2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí hậu và tình hình hạn, kiểm tra phương án phòng, chống hạn của các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 – Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý thuỷ nông, quản lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước có hiệu quả, tiết kiệm để đảm bảo nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2012-2013.


3. Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương chống hạn theo phương án chống hạn được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.


4. Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và cho công tác phòng, chống hạn.


5. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, dòng chảy để có dự báo kịp thời về tình hình hạn, thiếu nước và thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có phương án chỉ đạo kịp thời.


Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– TT. Tỉnh ủy;
– TT. HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính;
– Chi cục Thuỷ lợi & PCLB;
– Công ty Điện lực Yên Bái;
– Trung tâm Khí tượng Thủy văn Yên Bái;
– Chánh, phó VP UBND tỉnh;
– Lưu VT, TH, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Nguyên

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here