CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỖ ĐỨC DUY NÓI VỀ VAI TRÒ CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ CỦA TỈNH

0
776

 

CTTĐT – 5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường. Kinh tế tập thể tỉnh đã khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của mình trong nền kinh tế, góp phần đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp Đại hội Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (ngày 19-20/10), Cổng Thông tin điện tử đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

BTV: Thưa đồng chí, trong những năm qua, kinh tế tập thể tỉnh đã có những đóng góp nhất định đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong thời gian qua?

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy:

Thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cũng như thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, những năm vừa qua, khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển quan trọng cả về số lượng và chất lượng, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Những năm vừa qua, bình quân mỗi năm trên địa bàn thành lập trên 30 hợp tác xã. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 316 hợp tác xã hoạt động, trong đó có 73,5% hợp tác xã hoạt động hiệu quả (tăng 1,4 lần so với năm 2013). Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế hợp tác có bước tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng doanh thu của các hợp tác xã năm 2017 đạt 1.635 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2013; đóng góp cho ngân sách 29,7 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2013; thu nhập bình quân người lao động đạt 44 triệu đồng/người/năm, tăng 1,85 lần so với năm 2013. Các hợp tác xã trên địa bàn thu hút trên 25.000 thành viên tham gia, giải quyết việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho trên 7.000 lao động.

Để đạt được những kết quả này, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn, sự ủng hộ của người dân, còn có vai trò đóng góp quan trọng và tích cực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác, qua đó đã giúp làm thay đổi tích cực nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ đảng viên và người dân về vai trò, hiệu quả của việc phát triển kinh tế tập thể.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực tham gia cùng cơ quan chuyên môn trong việc nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã 2012; thường xuyên giới thiệu nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực; thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt hợp tác xã, qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiếp nhận và quản lý sử dụng hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh, khai thác hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Trung ương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, xã viên được tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi. Đây là điều kiện quan trọng giúp cho các hợp tác xã có điều kiện mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã quán triệt thực hiện rất tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là kinh tế hợp tác xã trên địa bàn. Thực hiện tốt vai trò trọng trách là tổ chức đại diện và thường xuyên trực tiếp hỗ trợ cho các thành viên, hợp tác xã trong việc củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

BTV: Thưa đồng chí, trước những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều hợp tác xã sẽ gặp khó khăn, tỉnh Yên Bái có những chỉ đạo, định hướng như thế nào để khu vực kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục có những bước phát triển vững chắc?

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy:

Để khu vực kinh tế tập thể tỉnh có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã, để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc và thấy rõ được vai trò, hiệu quả của phát triển kinh tế tập thể, nhất là đối với Yên Bái là 1 tỉnh có tới 80% dân số và gần 70% lao động ở khu vực nông thôn, nơi mà hiện nay, kinh tế hộ vân là chủ yếu.

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua, và UBND tỉnh phê duyệt thực hiện từ giữa năm 2017; rà soát, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã hiện có, vận động thành lập các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012.

Ba là, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về hợp tác xã, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác 2012; giới thiệu, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; hỗ trợ xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Bốn là, phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, cũng như cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Liên minh Hợp tác xã tỉnh từ việc nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể nói chung và hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác nói riêng. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện và thường xuyên trực tiếp tư vấn, hỗ trợ hoạt động cho các hợp tác xã trên địa bàn để khu vực kinh tế tập thể ngày càng có những đóng góp quan trọng và tích cực hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

BTV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here