CÔNG VĂN Số: 1305/LĐTBXH-LĐTL SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2015

0
558

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 1305/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện mức lương
tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2015

Yên Bái, ngày 15 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Phòng Lao động – TB&XH các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

Sở lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thêm một số nội dung về thực hiện mức lương tối thiểu vùng ở tỉnh Yên Bái như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất, cụ thể:

– Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc thành phố Yên Bái(thuộc vùng III);

– Mức 2.150.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cangg Chải và thị xã Nghĩa Lộ (thuộc vùng IV).

2. Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và đuwọc doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, cụ thể:

– Mức thuộc vùng III: 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đồng, ấp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn các huyện: Trấn Yên, Văn Yên , Yên Binh, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

3. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng theo quy định, doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp động lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp bảo đảm các quy định của pháp luật lao động, cụ thể như sau:

– Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng mới để xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương; Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ mức lương tối thiểu vùng mới để xác định các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng quy định của pháp luật lao động; xác định, điều chỉnh các mức lương trong hợp động và các chế độ khác đối với người lao động chi phù hợp.

– Việc điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương hoặc xác định các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, mức lương trong hợp động lao động phải đảm bảo tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới được tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

4. Khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoắc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp động lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Để đảm bảo quyền lới của người lao động theo quy định của pháp luật lao động, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới; đôn đốc, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ xung thang lương, bảng lương và thực hiện đăng ký với phòng theo quy định của pháp luật lao động áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (phòng Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội theo số điện thoại 0293.851.291) để được hướng dẫn./  


Nơi nhận:
-Như trên;
– UBND tỉnh (báo cáo);
– Bộ Lao động – TB&XH (báo cáo);
-BQL các KCN tỉnh;
– BHXH tỉnh;
– Liên đoàn Lao động tỉnhl
– Liên minh HTX tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Ban Giám đốc Sở;
– Thanh tra Sở; phòng VL-ATLĐ;
– Lưu: VT, LĐTL-BHXH.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 Lê Văn Lương

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here