Công văn Số : 14/ LMHTX-NV V/v:Phòng chống dịch cúm H5N1

0
683

 

     
UBND TỈNH YÊN BÁI
LIÊN MINH HỢP TÁC Xà

Số : 14/ LMHTX-NV
V/v:Phòng chống dịch cúm H5N1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        
Yên Bái, ngày 28 tháng 3 năm 2012


                                      Kính gửi: Các hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên


          Thực hiện Công điện số 218/CĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 151/LMHTXVN-KHHT ngày 15 tháng 03 năm 2012 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc phòng, chống dịch cúm A (H5N1);

          Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đề nghị các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên, xã viên và người lao động chủ động thực hiện một số công việc cụ thể sau đây và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng dân cư trong vùng cùng thực hiện:

          Không giết mổ, vận chuyển gia cầm ốm, chết và đặc biệt không sử dụng gia cầm ốm, chết để làm thực phẩm; chủ chăn nuôi tự giác khai báo ngay khi có gia cầm ốm, chết và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định;

          Thực hiện nghiêm các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mổ, chế biến tiêu thụ và vận chuyển gia cầm; 

           Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1). 

          Đề nghị các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên, xã viên và người lao động tích cực hành động vì sức khoẻ của cộng đồng và của chính bản thân chúng ta. 


Nơi nhận                                                                                                                             KT.CHỦ TỊCH 
Như trên;                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 
Lưu VP.                                                                                                                                  (Đã ký)
 

                                                                                                                                    Phạm Thị Phương Đông

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here