Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

0
275

Chiều ngày 17/12, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính là cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến các điểm cầu đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đảng trực thuộc.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết căn cứ các Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đảng đoàn phối hợp với Đảng uỷ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc phát biểu tại Hội nghị

 

Mục đích, yêu cầu của hội nghị nhằm đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và người lao động trong toàn hệ thống.

Triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Kết luận và Quy định của Trung ương đến các cấp uỷ Đảng, đảng viên, cán bộ và người lao động, tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong xây dựng chỉnh đốn Đảng của toàn hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

 Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị

 

Công tác tổ chức Hội nghị bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền để kết nối thông suốt với điểm cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đảng đoàn, phối hợp với Đảng uỷ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính Đảng và hệ thống chính trị; kiến nghị ngăn chăn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chối đối với cán bộ; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTW ngày 29/11/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường cho biết thực hiện Kết luận 21-KL/TW yêu cầu cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng uỷ cũng nêu những điểm mới trong Kết luận 21-KL/TW như: Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo lưu ý toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phải nhận thức đầy đủ, đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của các Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường rèn luyện, quản lý đảng viên, nâng cao năng lực của cán bộ, viên chức, người lao động cho khu vực KTTT, HTX.

 

Theo Cổng TTĐT Liên minh HTX Việt Nam