Liên minh HTX tỉnh đổi mới sáng tạo thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU

0
778

Với sự đổi mới, sáng tạo thực hiện Chương trình hành động số 135 CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 (CTHĐ số 135),  6 tháng đầu năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đạt được kết quả tích cực, trong đó có chỉ tiêu đã vượt Kế hoạch cả năm 2023.

Giám đốc HTX và các thành viên của HTX chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương đóng gói sản phẩm mứt tào mèo của HTX một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Yên Bái

 

 

 

Với sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự cố gắng, nỗ lực, của các phòng, ban, đơn vị và của từng cán bộ, viên chức. 6 tháng đầu năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy, trong đó có chỉ tiêu, nhiệm vụ đã vượt Kế hoạch cả năm 2023, đó là: Chủ trì tư vấn thành lập mới được 38 HTX đạt 126,6% Kế hoạch năm (CTHĐ 135 giao 30 HTX), đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thành lập mới 7 HTX.

 

Với 07 nhiệm vụ chung được Tỉnh giao thực hiện cùng Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ động, tích cực chung tay cùng với các tổ chức Hội thay đổi phương pháp, cách làm, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, thành viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tốt với các tổ chức Hội phát động phong trào thi đua trong từng lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị…

 

 

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thành viênLà 01 nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh trong năm 2023.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phối hợp với UBND cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch) các huyện, thị, thành phố kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các Tổ hợp tác (THT), đánh giá thực chất tính hiệu quả của các HTX, THT hiện có, đồng thời giao các phòng, ban, đơn vị thuộc Liên minh HTX tỉnh thường xuyên kiểm tra, thực hiện báo cáo đảm bảo theo quy định.

Kết quả: Đến Quí I/2023, toàn tỉnh có 660 HTX. Trong đó: Có 542 HTX đang hoạt động; 27 HTX chưa đăng ký tổ chức lại theo Luật HTX 2012; 91 HTX không hoạt động và khó khăn trong giải thể. HTX hoạt động khá, tốt: 335 HTX, chiếm 61,8% số các HTX đang hoạt động; HTX hoạt động trung bình: 119 HTX chiếm 22% số các HTX đang hoạt động; HTX hoạt động yếu: 88 HTX chiếm 16,2% đang hoạt động. Về THT: Quí I/2023 có  5.946 THT. Trong đó: THT hoạt động hiệu quả: 3.925 tổ chiếm 66%; THT hoạt động trung bình: 891 tổ chiếm 15%; THT ngừng hoạt động: 1.130 tổ chiếm 19%.

Để duy trì và nâng cao chất lượng của các đơn vị thành viên, Liên minh HTX tỉnh đã tư vấn thay đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất – kinh doanh, xây dựng phương án sản xuất – kinh doanh, thay đổi địa chỉ, người đại diện theo pháp luật cho 25 HTX. Tư vấn các đơn vị tham gia các Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM), kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm thế mạnh của tỉnh, tham gia xây dựng sản phẩm OCOP. Tích cực hỗ trợ các HTX đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ; chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT)…

Tư vấn, hỗ trợ các HTX xây dựng hồ sơ đề nghị UBND tỉnh để được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ ưu đãi theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh của tỉnh: Hỗ trợ kinh phí thành lập mới HTX, hỗ trợ thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu và bán sản phẩm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại HTX…

Cùng với đó, tư vấn, xây dựng dự án đầu tư cho 04 HTX, 6 tháng đầu năm 2023 đã tư vấn giúp 11 đơn vị được sử dụng vốn vay của Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Yên Bái với số tiền 5,398 tỷ đồng, nâng tổng số đơn vi được sử dụng vốn vay từ các nguồn vốn trên lên 65 đơn vị với tổng số tiền 33,289 tỷ đồng.

Chủ động phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị tổ chức các khóa tập huấn, Hội nghị về Chuyển đổi số, đưa sản phẩm, hàng hóa của các HTX, Doanh nghiệp lên Sàn TMĐ, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của khu vực KTTT trong tình hình mới.

Đặc biệt, để giúp các tổ chức KTTT tỉnh nắm bắt, tiếp cận thông tin và giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp, HTX và giúp các đơn vị được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của Trung ương và của tỉnh Yên Bái về phát triển KTTT, HTX. Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh tổ chức Hội nghị Lãnh đạo tỉnh gặp mặt HTX, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và Doanh nghiệp thành viên (DN) năm 2023 với sự tham gia của trên 100 HTX, Quỹ TDND và DN.

 

Với mong muốn thúc đẩy, giúp các tổ chức KTTT ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng được Tỉnh công nhận đặc sản OCOP Yên Bái. Bám sát theo Kế hoạch của tỉnh giao năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai lựa chọn các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu theo quy định Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, đã lựa chọn và đăng ký và triển khai hỗ trợ xây dựng mới 10 sản phẩm OCOP cho 05 đơn vị HTX; 08 sản phẩm OCOP đánh giá lại; phối hợp hỗ trợ xây dựng hồ sơ cho 02 sản phẩm). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP cho các Hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên đảm bảo đúng quy định.

 

Với nhhiệm vụ: Xây dựng 05 mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị: Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, THT và tăng cường tính liên kết trong chuỗi giá trị giúp HTX hoạt động và phát triển bền vững, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm; tăng khả năng tiếp cận thị trường và sức cạnh tranh của hợp tác xã. Liên minh HTX chủ động tích cực, khai thác các nguồn hỗ trợ để hỗ trợ cho các HTX. Triển khai các nội dung hỗ trợ 03 HTX xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị: HTX Chế biến, kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương; HTX dịch vụ NN Púng Luông và HTX phân trùn quế Anh Tú. Phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ – Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ xây dựng 02 mô hình HTX chăn nuôi.

 

 

Để chuyển đổi 20 HTX thành HTX kiểu mới, theo chỉ tiêu được giao trong CTHĐ số 135, đơn vị đã chủ động kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động của HTX, THT trên địa bàn tỉnh và khai thác, vận dụng các nguồn hỗ trợ để hỗ trợ cho các HTX chuyển đổi thành HTX kiểu mới. Tích cực tư vấn, hỗ trợ các HTX tiếp cận với các chính sách hỗ trợ về phát triển KTTT Trung ương, của Tỉnh và các chính sách khác có liên quan trong các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các nguồn lực hỗ trợ từ Liên minh HTX Việt nam và các tổ chức phi Chính phủ…. Tích cực hỗ trợ các HTX xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh gắn với chuỗi giá trị.

 

 

Việc tổ chức kết nối cung cầu cho HTX và các đơn vị thành viên, đã được Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt với việc chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, các huyện, thị, thành phố và các tổ chức khác, tổ chức tham gia các hoạt động kết nối cung cầu cho các DN, HTX. Tổ chức Hội nghị XTTM giữa Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận; Ký Biên bản ghi nhớ và giới thiệu trên 50 sản phẩm OCOP của các HTX, Doanh nghiệp tới các HTX, Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. Lựa chọn, giới thiệu trên 150 sản phẩm đặc sản địa phương của các HTX tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh. Tư vấn, kết nối thị trường và đưa HTX DV nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm (huyện Văn Yên) đi tìm hiểu về máy móc, thiết bị, quy trình để làm viên nén tại tỉnh Bình Dương; Giới thiệu, kết nối cho các Doanh nghiệp tại Hà Nội liên kết hợp tác chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm gà H’Mông thương phẩm với sản lượng 4.000 con/tháng cho các HTX chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái: HTX chăn nuôi DGP Yên Bái (TP Yên Bái); HTX Chăn nuôi và DVNN MQ (huyện Trấn Yên)…

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận ký kết Chương trình liên kết, hợp tác xúc tiến thương mại giai đoạn 2023 – 2025

 

 

Năm 2023, tỉnh Yên Bái chọn là năm “bứt phá trong chuyển đổi số”, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ: Hỗ trợ các đơn vị thành viên (HTX, THT) thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh. Liên minh HTX đã ban hành Kế hoạch CĐS trong khu vực KTTT tỉnh năm 2023, với mục tiêu xác định Chuyển đổi số là “chìa khóa” tạo động lực cho KTTT, HTX phát triển nhanh và bền vững, làm thay đổi tổ chức và quản trị hoạt động của HTX, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về các mô hình CĐS bước đầu đã có hiệu quả trong khu vực, để các đơn vị tham khảo, học tập, vận dụng vào đơn vị mình phù hợp với thực tiễn. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các HTX, THT tích cực sử dụng các phần mềm, Trang thông tin điện tử của Tỉnh, của Liên minh HTX Việt Nam, mã số hóa sản phẩm, vùng trồng nhằm quảng bá, giới thiệu và đưa các sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử, chợ nông sản trực tuyến… Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 09/6/2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

 

 

Cùng vào cuộc tích cực với Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo cận nghèo và thoát nghèo bền vững, đồng thời, vận động cán bộ, viên chức, thành viên, người lao động trong khu vực KTTT; các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Trạm Tấu. Phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ – Liên minh HTX Việt Nam tham gia khảo sát thực trạng các hộ nghèo trên địa bàn xã Trạm Tấu và xác định nhu cầu hỗ trợ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thoát nghèo; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững tại địa bàn xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong thời gian sớm nhất.

 

 

  Với những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, sẽ là động lực để Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc Chương trình hành động số 135 -CTr/TU của Tỉnh ủy, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái./.