NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XVIII

0
542

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII họp từ ngày 29/9 đến ngày 01/10/2015, tại thành phố Yên Bái. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã thống nhất 21 chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ 2016 – 2020 (giá so sánh 2010) trên 7%.

(2) Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020: nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,3%; công nghiệp – xây dựng 30,8%; dịch vụ 47,9%.

(3) GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng trở lên.

(4) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020 là 25 xã.

(5) Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2020 (giá so sánh 2010) đạt 13.000 tỷ đồng.

(6) Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn năm 2020 đạt 19.000 tỷ đồng.

(7) Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 200 triệu USD trở lên.

(8) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 trên 3.000 tỷ đồng.

(9) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm 2016 – 2020 đạt 60.000 tỷ đồng trở lên.

(10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 60%.

(11) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm (theo tiêu chí mới) 3,5%.

(12) Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập đến năm 2020: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 100% xã, phường, thị trấn; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 100% xã, phường, thị trấn; phổ cập giáo dục trung học cơ sở 100% xã, phường, thị trấn.

(13) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 là 1,04%.

(14) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2020 là 70%.

(15) Tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2020 là 65%.

(16) Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh năm 2020 là 90%.

(17) Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch năm 2020 là 80%.

(18) Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn dùng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2020 là 70%.

(19) Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 giữ ổn định 63%.

(20) Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm là 80%.

(21) Hằng năm kết nạp trên 1.800 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên; vận động được trên 75% quần chúng tham gia vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Đại hội đã thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh:

(1) Xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hiệu quả và bền vững. Trọng tâm là cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách mạnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất.

(2) Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng sản xuất, chế biến sâu, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

(3) Phát huy lợi thế đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai để mở rộng giao thương, phát triển sản xuất trong tỉnh; đồng thời thu hút đầu tư, tăng nhanh giá trị các ngành dịch vụ.

(4) Tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội.

(5) Phát triển kinh tế – xã hội vùng cao (huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và huyện mới tách ra từ huyện Văn Chấn).

(6) Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển kinh tế bền vững.

(7) Thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

(8) Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

 

(9) Tiếp tục kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here