Sửa đổi, bổ sung quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

0
325

CTTĐT – Ngày 30/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 7 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Điều 1 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 30/5/2023

 

 

Theo Quyết định này, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các nội dung gồm:

+ Sửa đổi khoản 6 Điều 7 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

Các trường hợp đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà cơ quan thuế chưa có văn bản xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai thì được áp dụng giá đất tại Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 20/12//2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xem chi tiết bảng giá đất cụ thể tại văn bản đính kèm

 

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái